என் கவிதைகள் ... மரபு , யாப்பு,ஹைக்கூ .., நவீனம் ., பின் நவீனம் கழுத.. குதிர... ஒரு எழவும் புரிந்ததில்லை எனக்கு .... என் மனப்புலம்பல்களை உங்கள் புரிதட்குட்படுதுவதான என் கவிதைகள் அவையன்றி உங்கள் பல் குத்தவும் உதவா...
Labels: , , | edit post
Reactions: 
1 Response
  1. laajee Says:

    Hi Anna, your blog pages very nice. u know that smile photo very good.
    already i told ur words always nice.
    simply laajee..,


  • Followers